Commerciële distributie BELGIE

Overzicht

De Regering heeft een nieuw wetboek van economisch recht uitgevaardigd, en daarin de commerciele distributie. Het gaat om een grote hervorming in dit domein. Het betreft de mededingingswet, de prijsbeheersing, en de procedures en geschillen die grondig herzien werden. Deze hervorming betreft ook, wanneer dat het geval is, de omzetting van de Europese richtlijnen in het kader van de code.

Het wetboek bevat nu 18 Boeken, waardoor alle onderwerpen van het economisch recht nu daarvan deel uitmaken. Alleen blijven opzij, de sectorale activiteiten (financieel recht, verzekeringen, energie, telecommunicatie).

Het wetboek bevat nu ook de commerciele distributie. Maar over dit onderwerp is er geen sprake van grondige hervorming.

1. Wat is distributie recht?

Het distributie recht en de commerciele distributie zijn alle regels die bepalend zijn voor de commerciele distributie: handelsagentuurovereenkomsten, contracten van exclusieve verkoop, de franchise-contracten, contract van commerciële vertegenwoordiging, etc.

Het handelsrecht is geregeld in België, ten eerste door het gemeen recht, het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek bevat een groot aantal bepalingen betreffende de handel.

Door de jaren heen, is de noodzaak van specifieke wetten verschenen. Deze specifieke regels bestaan al sinds tientallen jaren. Maar het is de wil van de Europese Unie op de standaardisering van de nationale wetgevingen, en zelfs om gemeenschappelijke regels uit te vaardigen.

Het distributierecht in België kan herleid worden door deze drie wetten:

–       de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst.

–       de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdig beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleeverkoop.

–       de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie.

 

2. Het nieuw wetboek van economisch van recht

 

Deze drie wetten zijn opgenomen in de nieuw wetboek van economisch recht.

De eerste twee genoemde wetten zijn niet het voorwerp geweest van wijzigingen, met uitzondering van de nummering.

De handelsagentuurovereenkomst is “overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal » artikel 1,11 van het wetboek.

De verkoop wordt rechtstreeks tussen de concessiegever en de klant afgesloten. De handelsagent ontvangt slechts een commissie op de verkoop.

De verkoopconcessie : “iedere overeenkomst krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessiehouders het recht voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen, die hijzelf vervaardigt of verdeelt.” Artikel 1.11 van het wetboek.

Het gaat om een zelfstandige onderneming die een exclusieve distributie voor bepaalde producten op een bepaald grondgebied verwerft.

De regels ten opzichte van deze twee vormen van contract hebben geen wijziging ondergaan.

De wet betreffende de precontractuele informatie heeft wel correcties ondergaan. De belangrijke wijzigingen zijn de volgende:

1. Nieuwe definitie van de commerciële samenwerkingsovereenkomst;

De definitie bevat in de tekst van de wet van 19 december 2005 liet twijfel verschijnen over bepaalde punten, zodat de betrokken contracten niet duidelijk waren omschreven.

2. Uitsluiting van verzekerings- en bankagentuurovereenkomsten;

Het is de logica van het wetboek van economisch recht omdat de wetten betreffende de sectorale activiteiten uitgesloten waren van deze nieuw wetboek;

3. Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de geheimhouding;

Deze wet voorziet dat tijdens de duur van de voorlopige informatie, er niets kan worden overwogen, noch enige betaling, noch enige verplichting kan worden opgelegd. Natuurlijk, in het kader van de voorbereidingen voor het contract, voorzien de partijen meestal in een geheimhouding ten opzichte van de doorgegeven informatie. De voormalige tekst voorzag niets over dit onderwerp. De nieuwe wet voorziet dit nu wel, en laat het toe.

4. Bepaalde wijzigingen ten opzichte van de informatie en de documenten die dienen te worden geleverd, met name in de hernieuwing van de overeenkomsten;

5. Bepaalde wijzigingen ten opzichte van de sancties in geval van niet-naleving van deze maatregelen.

 

3. Conclusie

 

Sommige mensen menen dat deze codificatie een mislukte kans is omdat er geen grondige hervorming van de commerciële distributie in België is. Anderen vinden dat het alleen maar gaat om een etappe op weg naar de hervorming.

Wat er ook moge van zijn, zal de ondernemingen die betrokken zijn bij distributieovereenkomsten wel hun contracten en hun procedures controleren.

 

En vergeet niet:

“Aleen maar door je rekeningen niet te betalen maak je een kans on herinnerd te worden door de Handelaar”

O. Wilde

 

Un commentaire

Post a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *